Regulamin


Wielkanocny Półmaraton

Zmiana terminu 25.07.2020r. Start godzina 17 00

Górski Półmaraton w Centralnej Polsce

 1. CEL IMPREZY:
 • Popularyzacja biegów masowych.
 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 • Promocja Góry Kamieńsk
 • Promocja Miasta Kamieńsk
 • Promocja Passion Life Joy Jarosław Brzozowski
 1. ORGANIZATOR:
 • Passion Life Joy Jarosław Brzozowski

III. TERMIN:

Zmiana terminu 25.07.2020r. Start godzina 17 00

 

 1. TRASA i DYSTANS:

Dystans: 21 km, Start i Meta: Koźniewice 43 a (Remiza Strażacka) Trasa:

 • Ulice Kamieńska, drogi leśne Koźniewic, Pytowic, Góra Kamieńsk
 • Nawierzchnia asfaltowa, szutrowa, betonowa, (70% trasy jest drogami utwardzonymi)
 • Przewyższenie 260 +/-
 • Trasa 90% stanowią drogi asfaltowe i betonowe

Limit czasu: 4 h.

Biegi dla Dzieci będą rozgrywane na trasie biegu głównego i wystartują o godzinie 16 20 a wydanie pakietów o 15 35 od 16 10

Biegi dla Dzieci wystartują o godzinie 16:20 w dniu 25.07.2020

 

 1. POMIAR CZASU:
 • Półmaraton Wielkanocny pomiar czasu będzie wykonywała firma inesSport za pomoc systemu chipów pasywnych, Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
 • Brak numeru startowego oraz prawidłowo zamocowanego chipa przy bucie będzie równoznaczne z dyskwalifikacją za-wodnika.
 • Zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa po biegu.
 • Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu sms-a z wynikiem.
 • Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
 1. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn (Statuetka i dyplom dla 5 pierwszych zawodników)

 • Kategorie wiekowe MĘŻCZYZN i KOBIET (pamiątkowy dyplom)

M1 K1 (18-29)

M2 K2 (30-49)

M3 K3 (od 50 )

Do klasyfikacji wiekowej liczy się rok urodzenia!!!

 • Klasyfikacja drużynowa, gdzie każdą drużynę stanowi kolejnych czterech najlepszych zawodników z danego klubu bez względu na płeć i wiek, pod warunkiem wpisania jednobrzmiących nazwy klubu przy zgłoszeniu. O kolejności decyduje najlepsza suma czasów.
 • Najszybszy zawodnik i zawodniczka powiatu radomszczańskiego (pierwsze miejsce statuetki za drugie i trzecie pamiątkowy dyplom)
 • Mistrzostwa Policji w Półmaratonie Wielkanocnym (pierwsze miejsce statuetka za drugie 
  i trzecie pamiątkowy dyplom)
 • Mistrzostwa Straży PSP i OSP w Półmaratonie Wielkanocnym (pierwsze miejsce statuetka za drugie i trzecie pamiątkowy dyplom)
 • Najszybsza mieszkanka gminy Kamieńsk i najszybszy mieszkaniec gminy Kamieńsk. Półmaraton Wielkanocny
 • Najszybsza mieszkanka gminy Kamieńsk i najszybszy mieszkaniec gminy Kamieńsk. Siódemka zajączka wielkanocnego

Wielkanocne Biegi Juniora

Bieg Biedronki -100 m przedszkolaki 2019-2013

Bieg Zajączków 400 m 2012-2010

Bieg Motyla  800 m roczniki 2009-2007

Bieg Dzika  800 m roczniki 2006-2005

W pakiecie medal (z pleksi kolorowy) numer startowy oraz słodki poczęstunek po biegu

Uwaga : Bieg dla Biedronek i Zajączków ma charakter towarzyski, przez co nie będzie prowadzona klasyfikacja, a zwycięzcami będą wszyscy Ci, którzy dobiegną do mety. Dzieci które ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowe medale oraz drobne upominki.

W biegu mogą uczestniczyć dzieci, których opiekun prawny podpisze poniższe oświadczenie 
w biurze zawodów. !!!!

Ja jako Rodzic/Opiekun, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w imprezie. Jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, jej stan zdrowia pozwala na udział w tego typu imprezie rekreacyjno – sportowej. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Zawodów i Klauzulą informacyjną oraz jestem świadomy postanowień Regulaminu, 
w pełni je akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do imprezy (zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz.883) przez Organizatora imprezy oraz firmę inesSport Agnieszka Wolska-Sobecka

VII. NAGRODY i ŚWIADCZENIA:

 • Pakiet startowy : Butelka wody, numer startowy, chusta techniczna, inne gadżety, które mogą zostać dostarczone przez sponsorów W klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn dla trzech pierwszych miejsc nagrody rzeczowe oraz puchary.
 • W kategorii drużynowej za miejsca I puchary i Dyplomy za miejsca II i III dyplomy.
 • Najszybsza zawodniczka i zawodnik z terenu powiatu radomszczańskiego (miejsce pierwsze statuetka za II i III dyplomy)
 • W kategoriach wiekowych zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli I, II, III miejsce otrzymają pamiątkowy dyplom . Zawodnicy, którzy zdobyli nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych.
 • Najszybszy zawodnik i zawodniczka powiatu radomszczańskiego (pierwsze miejsce statuetka za drugie i trzecie pamiątkowy dyplom)
 • Mistrzostwa Policji w Półmaratonie Wielkanocnym(pierwsze miejsce statuetka za drugie i trzecie pamiątkowy dyplom)
 • Mistrzostwa Straży PSP i OSP w Półmaratonie Wielkanocnym (pierwsze miejsce statuetka za drugie i trzecie pamiątkowy dyplom)
 • Przygotowany będzie dyplom dla najstarszego uczestnika i uczestniczki
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu będą mieli szansę wylosować jedną z nagród po dekoracji zawodników.
 • Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie i dokonają opłaty startowej otrzymują w Biurze Zawodów pakiet startowy.
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują pamiątkowy medal.
 • Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.
 • Na trasie znajdować się będą 3 punkty, w których będzie rozstawiona woda w butelkach 0,5l

Pierwszy punkt na 5 km Woda!!! Będzie w butelkach 0,5 l

Drugi punkt około 9 km woda

Trzeci punkt 14 km woda 

VIII. ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Półmaratonu: www.polmaratonwielkanocny.pl W dniu zawodów zgłoszenia będą możliwe w przypadku nie wyczerpania się limitu miejsc.

Odbiór pakietów w biurze zawodów – Koźniewice 43 a (Remiza Strażacka) Biuro czynne: w sobotę 25.07.2020 r. od godziny 15 35 do 16 40

 • Zgłoszenie udziału w Wielkanocny Półmaraton będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodnika z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa istnieje możliwość przepisania przyznanego pakietu na inną osobę
 • Przepisanie pakiety startowego!!!Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie 
  do 30.06.2020 Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia 
  pakietu zamieszczonego na stronie inessport.pl (i wniesienie 
  opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł
 • Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie. www.polmaratonwielkanocny.pl oraz w siedzibie Passion Life Joy Jarosław Brzozowski, ul. Górnicza 13, 97-360 Kamieńsk
 1. UCZESTNICTWO:

Biuro Zawodów:

Koźniewice 43 a, 97-360 Kamieńsk (Remiza Strażacka) Czynne w dniu biegu od godziny 15 35 do 16 40!!!

 • Organizator ustala limit startujących na 150 osób. Wpisanie na listę startową (przyznanie numeru startowego) nastąpi po zaksięgowaniu uiszczonej opłaty startowej na koncie organizatora.
 • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok życia, (Wielkanocny Półmaraton)
 • Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095),
 • Ze względów bezpieczeństwa w półmaratonie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora.
 • Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 1. OPŁATA STARTOWA:

Opłata startowa:

 • 69 zł do 02.2020
 • 79zł do 03.2020  20.06.2020r.
 • 99zł do 04.2020  19.07.2020r.
 • w biurze zawodów 129zł ( tylko gotówka) o ile będą wolne pakiety (info zostanie podane na stronie www.polmaratonwielkanocny.pl 2020)

 Opłata startowa biegi Juniora

 • 26zł do 02.2020
 • 28zł do 03.2020 20.06.2020r.
 • 32zł do 04.2020 19.07.2020r.
 • w biurze zawodów 39zł o ile będą wolne pakiety (info zostanie podane na stronie www.polmaratonwielkanocny.pl 07.2020)
 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.
 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 • Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy. inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 • Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 • Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

Zwolnieni z opłaty startowej są:

 • Osoby, które ukończyły 70 rok życia,
 • Niepełnosprawni z widoczną niepełnosprawnością z amputacją kończyny dolnej lub górnej.

Dyrektor sportowy: Jarosław Brzozowski, tel. 516 157 686

e-mail: biuro@polmaratonwielkanocny.pl

Kierownik biura zawodów: Magdalena Moreira de Oliveira tel.517 776 532

e-mail: biuro@polmaratonwielkanocny.pl

Kierownik trasy biegu Piotr Kułak tel. 727 777 668

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu półmaratonu oraz na stronach www.zapisy.inessport.pl i www.polmaratonwielkanocny.pl
 • Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas biegu (na starcie/mecie i trasie biegu).
 • Osoby, które nie ukończą biegu w wyznaczonym limicie czasu, będą nieklasyfikowane.
 • Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie, depozyt, toalety i natryski (natryski i szatnie zlokalizowane są w budynku Świtu Kamieńsk ul. Sportowa 3). Szatnia i Natryski będą czynne w godzinach od 16.00 do 21.30.
 • Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na piersiach.
 • Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy.
 • Na trasie półmaratonu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc (np: holowanie, prowadzenie) będzie skutkowała dyskwalifikacją.
 • Organizator zapewnia napoje (woda i napój izotoniczny po biegu) oraz posiłek regeneracyjny po biegu woda, herbata.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki i zagubione.
 • Zastrzegamy sobie prawo zmian w Regulaminie.
 • Protesty rozpatrywane będą niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

 

Back To Top