REGULAMIN
Wielkanocny Półmaraton 31.03.2018 r. Start godzina 13.30

I. CEL IMPREZY:

• Popularyzacja biegów masowych.
• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
• Promocja Góry Kamieńsk
• Promocja Miasta Kamieńsk
• Promocja Passion Life Joy Jarosław Brzozowski

II. ORGANIZATOR:

• Passion Life Joy Jarosław Brzozowski
• Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Kamieńsk Pan Bogdan Pawłowski
• Miasto Kamieńsk wspiera organizację biegu

III. TERMIN:

31 Marzec 2018 r. Start półmaratonu - godz. 13.30.

IV. TRASA i DYSTANS:

Dystans: 24 km. Start i Meta: Stadion Świtu Kamieńsk, ul. Sportowa 3
Trasa:
• Ulice Kamieńska, drogi leśne Koźniewic, Pytowic, Góra Ka-mieńsk
• Nawierzchnia asfaltowa, szutrowa, betonowa, ( 90% trasy jest drogami utwardzonymi )
• Przewyższenie 260 +/-
• Trasa 90% stanowią drogi asfaltowe i betonowe
Limit czasu: 4 h.

V. POMIAR CZASU:

• Wielkanocny Półmaraton pomiar czasu będzie wykonywała firma inesSport za pomoc systemu chipów pasywnych, Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
• Brak numeru startowego oraz prawidłowo zamocowanego chipa przy bucie będzie równoznaczne z dyskwalifikacją za-wodnika.
• Zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa po biegu.
• Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.
• Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

VI. KLASYFIKACJA:

• Kategorie wiekowe MĘŻCZYZN i KOBIET

M1 K1 (18-29) 2000 – 1989
M2 K2 (30-49) 1988 – 1969
M3 K3 (od 50 ) od 1968


• Klasyfikacja drużynowa, gdzie każdą drużynę stanowi kolej-nych czterech najlepszych zawodników z danego klubu bez względu na płeć i wiek, pod warunkiem wpisania jednobrz-miących nazwy klubu przy zgłoszeniu. O kolejności decydu-je najlepsza suma czasów.
• Najszybszy zawodnik i zawodniczka powiatu radomszczańskie-go

VII. NAGRODY i ŚWIADCZENIA:

• Pakiet startowy : Butelka wody, numer startowy, chusta tech-niczna dla biegaczy, inne gadżety, które mogą zostać dostarczone przez sponsorów W klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn dla trzech pierwszych miejsc nagrody rzeczowe oraz puchary.

• W kategorii drużynowej za miejsca I – III - puchar i Dyplomy.
• Najszybsza zawodniczka i zawodnik z terenu powiatu radomszczańskiego puchar
• W kategoriach wiekowych zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli I, II, III miejsce otrzymają pamiątkowe puchary. Za-wodnicy, którzy zdobyli nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych.
• Przygotowana będzie nagroda dla najstarszego uczestnika.
• Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczo-nym limicie czasu będą mieli szansę wylosować jedną z nagród po dekoracji zawodników.
• Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie i dokonają opłaty startowej otrzymują w Biurze Zawodów pakiet startowy.
• Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują pamiątkowy medal.
• Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.
• Na trasie znajdować się będą min. 2 punkty żywieniowe, a w razie mrozu ciepła herbata.

VIII. ZGŁOSZENIA:

• Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie inter-netowej Półmaratonu: www.polmaratonwielkanocny.pl W dniu zawodów zgłoszenia będą możliwe w przypadku nie wyczerpania się limitu miejsc. Odbiór pakietów w biurze za-wodów – Stadion Świtu Kamieńsk przy ul. Sportowej 3 . Biuro czynne: w sobotę 31 marca od 11.00-13:00.
• Zgłoszenie udziału w Wielkanocny Półmaraton będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodnika z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów.
• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa istnieje możliwość przepisania przyznanego pakietu na inną osobę (najpóźniej na 7 dni przed startem).
• Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie. www.polmaratonwielkanocny.pl oraz w siedzibie Passion Li-fe Joy Jarosław Brzozowski, ul. Górnicza 13, 97-360 Kamieńsk

IX. UCZESTNICTWO:

Biuro Zawodów:
Stadion Świtu Kamieńsk ul. Sportowa 3, 97-360 Kamieńsk Czynne w dniu biegu od godziny 11.00 do 13.00

• Organizator ustala limit startujących na 300 osób. Wpisanie na listę startową (przyznanie numeru startowego) nastąpi po zaksięgowaniu uiszczonej opłaty startowej na koncie organizatora.
• Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok życia,
• Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzial-ność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna Rozporzą-dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095),
• Ze względów bezpieczeństwa w półmaratonie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Ze względu na charakter półmaratonu zabrania się startu z kijkami (np.: trekingowymi, nordic walking itp).
• Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie da-nych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w ko-munikacie końcowym,
• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulami-nem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
• Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akcepta-cją regulaminu biegu.

X. OPŁATA STARTOWA:

Opłata startowa:
• 57 zł pierwsze 150 osób
• 77 zł od 151 do 250 osób
• 97 zł od 251 do 300 osób

• Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.
• Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
• Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy. inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
• Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
• Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
• Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
• W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
• Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

Zwolnieni z opłaty startowej są :
• Osoby, które ukończyły 70 rok życia,
• Niepełnosprawni z widoczną niepełnosprawnością z amputacją kończyny dolnej lub górnej.
Dyrektor sportowy: Jarosław Brzozowski, tel. 516 157 686 e-mail:

Kierownik biura zawodów: Magdalena Moreira de Oliveira tel.517 776 532 e-mail:

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu półmaratonu oraz na stronach www.zapisy.inessport.pl i www.polmaratonwielkanocny.pl
• Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas biegu (na starcie/mecie i trasie biegu).
• Osoby, które nie ukończą biegu w wyznaczonym limicie czasu, będą nieklasyfikowane.
• Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie, depozyt, toalety i natryski (natryski i szatnie zlokalizowane są w budynku Świtu Kamieńsk ul. Sportowa 3). Szatnia i Natryski będą czynne w godzinach od 11.00 do 18.00.
• Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na piersiach.
• Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy.
• Na trasie półmaratonu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc (np: holowanie, prowadzenie) będzie skutkowała dyskwalifikacją.
• Organizator zapewnia napoje (woda i napój izotoniczny), banany i czekoladę na trasie i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
• Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki i zagubione.
• Zastrzegamy sobie prawo zmian w Regulaminie.
• Protesty rozpatrywane będą niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


Poleć tą stronę
Podziel się z innymi: Facebook
Facebook - Lubię To:


Facebook