Regulamin 7 km

 

 

Regulamin – Siódemka Zajączka Wielkanocnego

20.04.2019 r. Start godzina 13.30

Siódemka Zajączka Wielkanocnego Jest imprezą towarzyszącą półmaratonu wielkanocnego.

 1. CEL IMPREZY:
 • Popularyzacja biegów masowych.
 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 • Promocja Góry Kamieńsk
 • Promocja Miasta Kamieńsk
 • Promocja Passion Life Joy Jarosław Brzozowski
 1. ORGANIZATOR:
 • Passion Life Joy Jarosław Brzozowski
 • Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Kamieńsk Pan Bogdan Pawłowski
 • Miasto Kamieńsk wspiera organizację biegu.
 • Powiat Radomszczański Patronat nad imprezą

III. TERMIN:

20 Kwiecień 2019 r. Start  – godz. 13.30.

 1. TRASA i DYSTANS:

Dystans: 7 km. Start i Meta: Stadion Świtu Kamieńsk, ul. Sportowa 3

Trasa:

 • Ulice Kamieńska, drogi leśne Pytowic, Gminny Gomunice.
 • Nawierzchnia asfaltowa, szutrowa, betonowa, ( 90% trasy jest drogami utwardzonymi )

 

Limit czasu: 1,15 h.

 

 1. POMIAR CZASU:
 • Siódemka Zajączka Wielkanocnego pomiar czasu będzie wykonywała firma inesSport za pomoc systemu chipów pasywnych, Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
 • Brak numeru startowego oraz prawidłowo zamocowanego chipa przy bucie będzie równoznaczne z dyskwalifikacją za-wodnika.
 • Zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa po biegu.
 • Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu sms-a z wynikiem.
 • Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
 1. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn ( Statuetka i dyplom dla 3 pierwszych zawodników)

 • Kategorie wiekowe MĘŻCZYZN i KOBIET (pamiątkowy dyplom)

MJ KJ 15-18 Kategoria  JUNIOR (minimum 15 lat ukończone w dniu biegu !!!)

M1 K1 (19-29)

M2 K2 (30-49)

M3 K3 (od 50 )

Do klasyfikacji wiekowej liczy się rok urodzenia !!!

 

 

Dla osób które nie ukończyły 18 lat w dniu biegu.

Ja jako Rodzic/Opiekun, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w imprezie. Jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, jej stan zdrowia pozwala na udział w tego typu imprezie rekreacyjno – sportowej. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Zawodów i Klauzulą informacyjną oraz jestem świadomy postanowień Regulaminu, w pełni je akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz.883) przez Organizatora imprezy oraz firmę inesSport Agnieszka Wolska-Sobecka

VII. NAGRODY i ŚWIADCZENIA:

 • Pakiet startowy : Butelka wody, numer startowy, chusta techniczna , inne gadżety, które mogą zostać dostarczone przez sponsorów
 • W kategoriach wiekowych zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli I, II, III miejsce otrzymają pamiątkowe dyplom . Zawodnicy, którzy zdobyli nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych.
 • Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie i dokonają opłaty startowej otrzymują w Biurze Zawodów pakiet startowy.
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują pamiątkowy medal.

 

VIII. ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej : www.polmaratonwielkanocny.pl W dniu zawodów zgłoszenia będą możliwe w przypadku nie wyczerpania się limitu miejsc, o czym poinformujemy na stronie internetowej oraz fb.

Odbiór pakietów w biurze zawodów – Stadion Świtu Kamieńsk przy ul. Sportowej 3 . Biuro czynne: w sobotę 20 Kwietnia od 11.00-13:00.

 • Zgłoszenie udziału w Wielkanocny Półmaraton będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodnika z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa istnieje możliwość przepisania przyznanego pakietu na inną osobę (najpóźniej na 7 dni przed startem).
 • Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie. www.polmaratonwielkanocny.pl oraz w siedzibie Passion Life Joy Jarosław Brzozowski, ul. Górnicza 13, 97-360 Kamieńsk
 1. UCZESTNICTWO:

Biuro Zawodów:

Stadion Świtu Kamieńsk ul. Sportowa 3, 97-360 Kamieńsk Czynne w dniu biegu od godziny 11.00 do 13.00

 • Organizator ustala limit startujących na 80 osób. Wpisanie na listę startową (przyznanie numeru startowego) nastąpi po zaksięgowaniu uiszczonej opłaty startowej na koncie organizatora.
 • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 15-ty rok życia( najpóźniej w dniu biegu)
 • Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095),
 • Ze względów bezpieczeństwa w bieguzabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora.
 • Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 1. OPŁATA STARTOWA:

Opłata startowa:

 • 30zł do 15.02.2019
 • 40 zł do 15.03.2019
 • 50 zł do 12.04.2019
 • w biurze zawodów 70 o ile będą wolne pakiety (info zostanie podane na stronie www.polmaratonwielkanocny.pl 13.04.2019)

 

 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.
 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 • Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy. inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 • Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 • Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 

Zwolnieni z opłaty startowej są :

 • Osoby, które ukończyły 70 rok życia,
 • Niepełnosprawni z widoczną niepełnosprawnością z amputacją kończyny dolnej lub górnej.

Dyrektor sportowy: Jarosław Brzozowski, tel. 516 157 686

e-mail: biuro@polmaratonwielkanocny.pl

Kierownik biura zawodów: Magdalena Moreira de Oliveira tel.517 776 532

e-mail: biuro@polmaratonwielkanocny.pl

Kierownik trasy biegu Piotr Kułak tel 727 777 668

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu półmaratonu oraz na stronach www.zapisy.inessport.pl i www.polmaratonwielkanocny.pl
 • Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas biegu (na starcie/mecie i trasie biegu).
 • Osoby, które nie ukończą biegu w wyznaczonym limicie czasu, będą nieklasyfikowane.
 • Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie, depozyt, toalety i natryski (natryski i szatnie zlokalizowane są w budynku Świtu Kamieńsk ul. Sportowa 3). Szatnia i Natryski będą czynne w godzinach od 11.00 do 18.00.
 • Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na piersiach.
 • Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy.
 • Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc (np: holowanie, prowadzenie) będzie skutkowała dyskwalifikacją.
 • Organizator zapewnia napoje, krówki, herbata. (Na mecie biegu)
 • Nie przewiduje się na trasie biegu punktu nawadniania !!!
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki i zagubione.
 • Zastrzegamy sobie prawo zmian w Regulaminie.
 • Protesty rozpatrywane będą niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

 

Back To Top